Saturday, 28 February 2015

The Rising Sun OST lyric part 4

Title: ไม่ใช่ไม่รัก / Mai Chai Mai Ruk (It’s Not That I Don’t Love You)
Artist: Briohny
Album: OST Rising Sun

ที่ทำเป็นไม่แคร์ รู้อะไรบ้างไหม
Tee tum bpen mai care roo arai bahng mai
I act like I don’t care, but do you know
ส่วนลึกในหัวใจ มันเจ็บเกินทน
Suan leuk nai hua jai mun jep gern ton
Deep down in my heart, it hurts more than I can bear?
ยิ่งทำเป็นเฉยชา คล้ายไม่มีเหตุผล
Ying tumbpen choey chah klai mai mee het pon
The more I act nonchalant, it’s like there’s no reason
ยิ่งทำให้ร้อนรน ยิ่งกว่าใครใคร
Ying tum hai raun ron ying gwah krai krai
The more I make you anxious, more than anyone else

(*) ไม่ใช่ไม่รัก ไม่มีเยื่อใย
Mai chai mai ruk mai mee yeua yai
It’s not that I don’t love you or have any relationship with you
แต่ฉันกลัวเธอจากไป ต่อหน้าต่อตาอีกคน
Dtae chun glua tur jahk bpai dtor nah dtor dtah eek kon
But I’m afraid you’ll leave me in front of everyone
ไม่ใช่ไม่รัก ไม่ใช่ไม่ทน
Mai chai mai ruk mai chai mai ton
It’s not that I don’t love you, it’s not that I can’t bear it
แต่มันคงจะทนไม่ไหว ถ้าไม่มีเธอจะหายใจยังไง
Dtae mun kong ja ton mai wai tah mai mee tur ja hai jai yung ngai
But I couldn’t take it, if I didn’t have you, how would I breathe?
อยากให้เธอเข้าใจ ที่ฉันทำอย่างนี้
Yahk hai tur kao jai tee chun tum yahng nee
I want you to understand that I do this
ก็เพราะฉันรู้ดี มันเจ็บเกินไป
Gor pror chun roo dee mun jep gern bpai
Because I know full well it hurts so much
ให้รักเธอเท่าไร ฉันก็ต้องตัดใจ
Hai ruk tur tao rai chun gor dtaung dtut jai
However much love I’ve given you, I have to give you up
อย่าทำให้หัวใจ ต้องผูกพันเลย
Yah tum hai hua jai dtaung pook pun loey
Don’t make my heart intertwine with yours

(*,*)


ถ้าไม่มีเธอ จะมีชีวิตไปเพื่อใคร
Tah mai mee tur ja mee cheewit bpai peua krai
If I don’t have you, who will I live for?

Sumber: deungdutjai.com

The Rising Sun OST lyric part 3

Title: Cross Love
Artist: Lula and Neung Narongvit
Album: OST The Rising Sun

ก็เคยถามตัวเอง เมื่อไหร่จะถึงปลายทาง
Gor koey tahm dtua eng meua rai ja teung bplai tahng
I once asked myself when I’d reach my goal
ต้องเดินต้องหลงทางไปอีกไกลไหม
Dtaung dern dtaung long tahng bpai eek glai mai
How much further must I walk and get lost?
ก็เคยคิดท้อใจ ทำไมมันยากเสียจริง
Gor koey kit tor jai tummai mun yahk sia jing
I once thought discouragingly, why is is so difficult
กว่าจะพบตัวจริง มันเหนื่อยไปไหม
Gwah ja pob dtua jing mun neuay bpai mai
Until I can meet the real thing, isn’t it too tiring?

(*) พอทำใจไม่รักใคร ก็มีเธอเดินเข้ามา
Por tum jai mai ruk krai gor mee tur dern kao mah
As soon as I accepted not loving anyone, I had you come in
เปลี่ยนแปลงให้ใจไม่เหมือนเดิม
Bplian bplaeng hai jai mai meuan derm
Changing my heart into something new
คงเป็นเธอที่ฉันรอคอย
Kong bpen tur tee chun ror koy
It’s you whom I’ve been waiting for

(**) เส้นทางที่เคยเดียวดาย
Sen tahng tee koey diao dai
The journey that was once lonely
ต่อจากนี้ไปมีเธอร่วมทาง
Dtor jahk nee bpai mee tur ruam tahng
From now on, I have you travelling with me
ขอบคุณนะที่เธอตกลงรักกัน
Kaup koon na tee tur dtok long ruk gun
Thank you for agreeing to love me
ขอบคุณที่รักกัน ในวันที่ไม่มีใคร
Kaup koon tee ruk gun nai wun tee mai mee krai
Thank you for loving me when I didn’t have anyone else
ขอบคุณที่เข้าใจ ความเป็นตัวฉัน
Kaup koon tee kao jai kwahm bpen dtua chun
Thank you for understanding who I am
ขอบคุณที่กล้าพอ จะเดินทางร่วมกันไป
Kaup koon tee glah por ja dern tahng ruam gun bpai
Thank you for being brave enough to travel this path with me
ขอบคุณที่มั่นใจ และไม่เคยท้อ
Kaup koon tee mun jai lae mai koey tor
Thank you for being certain and never discouraged

(*,**)


หากเธอพร้อมฉันก็พร้อม
Hahk tur praum chun gor praum
If you’re ready, so am I
เธอรักฉันก็พร้อม
Tur ruk chun gor praum
If you love me, I’m ready
จะเดินร่วมทางต่อไป
Ja dern ruam tahng dtor bpai
We’ll continue to travel this path
แค่มีเธอเพียงคนเดียว
Kae mee tur piang kon diao
Just having only you
ก็ไม่กลัวอะไร แค่มีเธอฉันก็มั่นใจ
Gor mai glua arai kae mee tur chun gor mun jai
I’m not scared of anything, just having you, I’m certain

Sumber: deungdutjai.com

The Rising Sun OST lyric part 2

Titleไม่รักคนอื่น / Mai Ruk Kon Eun (I Don’t Love Anyone Else)
Artist: ETC
Album: OST The Rising Sun

ไม่รู้ทำไมต้องมารักเธอ
Mai roo tummai dtaung mah ruk tur
I don’t know why I had to love you
ไม่รู้จริงๆ ไม่เคยเข้าใจ
Mai roo jing jing mai koey kao jai
I really don’t know, I’ll never understand 
เหตุและผลต่างๆ ไม่เคยตอบฉันได้เลย
Het lae pon dtahng dtahng mai koey dtaup chun dai loey
The different reasons have never been able to answer me
ก็รู้แค่เพียงหมดใจที่มี
Gor roo kae piang mot jai tee me
All I know is that all the heart I have
มันพร้อมจะพลีและเป็นของเธอ
Mun praum ja plee lae bpen kaung tur
Is ready to sacrifice and be yours
ชีวิตฉันจะอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้กับเธอจนตา­
Cheewit chun ja yoo peua wun proong nee gup tur jon dtai
My life will be for tomorrow and for you until I die

(*) แม้จะต้องเจ็บปวดเพราะเธอเพียงใด
Mae ja dtaung jep bpuat pror tur piang dai
However much I’ll have to hurt because of you
ใจฉันก็ยังรักเธอ
Jai chun gor yung ruk tur
My heart still loves you
ไม่มีใคร ผู้ใดที่ใจจะรักเหมือนเธอ
Mai mee krai poo dai tee jai ja ruk meuan tur
There’s no one whom my heart will love like you

(**) หากรักนี้ไม่ใช่เธอ คนอย่างฉันคงไม่มีใคร
Hahk ruk nee mai chai tur kon yahng chun kong mai mee krai
If this love wasn’t you, a guy like me would have no one
มันไม่รักคนอื่น ก็ไม่รู้ทำไม
Mun mai ruk kon eun gor mai roo tummai
It doesn’t love anyone else, I don’t know why
ใจของฉันมีเจ้าของ โดยที่ฉันลงชื่อเอาไว้
Jai kaung chun mee jao kaung doy tee chun long cheu ao wai
My heart is taken, I’ve signed it away
ให้เป็นเธอคนเดียวที่กลางดวงใจ
Hai bpen tur kon diao tee glahng duang jai
I want it to be only you in the center of my heart
ไม่มีวันเปลี่ยนใจไป มอบให้ใครเลย
Mai mee wun bplian jai bpai maup hai krai loey
I’ll never change my mind and give it to anyone else
ไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าใด เคยรักยังไงก็ยังเหมือนเดิม
Mai wah welah pahn bpai tao dai koey ruk yung ngai gor yung meuan derm
No matter how much time passes, however much I used to love you, I still do
คนๆ นี้จะอยู่เพื่อดูแลเธอตราบจนวันตาย
Kon kon nee ja yoo peua doo lae tur dtrahp jon wun dtai
This man will live to look after you until the day I die

(*,**)

ใจของฉันมีเจ้าของ โดยที่ฉันลงชื่อเอาไว้
Jai kaung chun mee jao kaung doy tee chun long cheu ao wai
My heart is taken, I’ve signed it away
ให้เป็นเธอคนเดียวที่กลางดวงใจ
Hai bpen tur kon diao tee glahng duang jai
I want it to be only you in the center of my heart
ไม่มีวันเปลี่ยนใจไป มอบให้ใครเลย
Mai mee wun bplian jai bpai maup hai krai loey
I’ll never change my mind and give it to anyone else

Sumber: deungdutjai.com

The Rising Sun Soundtrack

Ga afdol rasanya kalau kita bahas suatu drama atau film tanpa lagu soundracknya. Kali ini saya akan membagikan 4 OST The Rising Sun I.

1. "ไม่รักคนอื่น" (I don't love anyone else) by ETC
    
   Download OST

2.  "ไม่ใช่ไม่รัก" (Is not because I don't love you) by Kate Briohny Rodphothong Smyth
 
    Download OST

3. "Cross Love" by Lula & Narongvit
    
    Download OST

4. "Cross Love" (Japanese Rock Version) by Instinct
   
    Download OST

   Cross Love (Japanese Pop Version) Download

Selamat Menikmati.

NB: jika ada link yang mati mohon comment, terima kasih.

The Rising Sun OST lyric part 1

Cross Love (japanese version) by Instinct Source: http://chordza.blogspot.com

The Rising Sun [Thailand Drama]

Kepopuleran segala sesuatu yang berbau Thailand sudah tidak perlu ditanyakan lagi saat ini. Jika dulu film Thailand lebih terkenal akan cerita horornya, maka tren itu sepertinya mulai berubah. Sejak booming film "Crazy Little Thing Called Love" yang diperankan oleh Mario Maurer dan Pimchanok Luevisadpaibul, jadilah film dan drama Thailand dicari-cari oleh pencinta film. Yak, saat ini saya akan mengulas sebuah drama Thailand yang diperankan oleh Mario Maurer.

Drama ini diangkat dari novel yang berjudul sama. Novelnya sendiri terdiri dari 3 jilid yang menceritakan tentang kehidupan dua sepupu keturunan samurai di Jepang.


Roy Ruk Hak Liam Tawan (the Rising Sun I)Di seri pertama ini akan lebih menceritakan tentang Onitsuka Takeshi yang diperankan Mario Maurer. Ia merupakan putra kedua keluarga Onitsuka, keluarga samurai penjaga kedamaian kota (istilah yakuza tidak digunakan di film ini) bersama dengan keluarga Mizawa. Takeshi dijodohkan dengan Mizawa Aiko. Padahal Takeshi sendiri menyukai Praedow/Seiko, seorang mahasiswi Thailand yang dapat beasiswa di Jepang. Kisah cinta keduanya semakin rumit karena Takeshi tidak mau Aiko menyakiti Seiko karena cemburu dan menjadikan Seiko sebagai titik lemahnya. Disini juga diceritakan kakak Takeshi beserta ayahnya meninggal dalam kecelakaan sehingga Takeshi hasrus menjadi kepala keluarga Onizuka. Bagaimana hubungan mereka berdua? Apakah semakin sulit ketika Takeshi harus memimpin keluarga Onizuka?


Roy Fun Tawan Duerd (The Rising Sun II)
Di seri kedua ini menceritakan kisah Onitsuka Ryu dengan Takahashi Mayumi. Ryu merasa gadis itu terlalu muda baginya dan takut ia menjadi titik lemah Ryu seperti Seiko pada Takeshi. Karena itu ia tidak memperdulikannya hingga ia merasa Mayumi sudah berpaling darinya. Namun ia mencoba kembali merebut hati Mayumi. Berhasilkah dia?

File:891433 687441004658974 1904937869 n.jpg
Bagan hubungan antarkarakter di The Rising Sun.


Berikut sedikit gambar dari para tokoh.

Mode Kimono
File:4d086e061d950a7bf06955c80bd162d9f2d3c95a.jpg
Onitsuka Ryu dan Onitsuka Takeshi

File:9f510fb30f2442a7f09776aed043ad4bd113021b.jpg
Seiko/Mizawa Aiko/Takahashi Mayumi

File:FkYl4jo.jpg
Mizawa Riki/Onitsuka Ichiro

File:808014338744ebf8e48418e9dbf9d72a6259a754.jpg
Onitsuka Kumiko dan Onitsuka Daisuke


Mode Modern

File:44b1ebdeb48f8c5458d833f238292df5e2fe7fc1.jpgFile:IrVOnLL.jpg


File:8b13632762d0f703ae084daf09fa513d2697c50f.jpg

File:9a0cd340e64311e2a68422000a1fb163 7.jpg


Oiya, ini orang-orang yang melindungi keluarga Onitsuka.

File:Acf0a112c8fcc3ce3e0a350b9045d688d53f2025.jpg

Di Thailand sendiri, drama ini sudah tayang di channel Thai3 tahun 2014 kemarin. (The rising sun I: 16 Juli-20 Agustus 2014; The rising sun II: 21 Agustus-1 Oktober 2014). Di Indonesia saya tidak tahu apakah tayang atau tidak seperti drama "Hormones" yang tayang di Kompas TV.


Sumber: sharerice.com, hanyaspik.blogspot.com, dan berbagai sumber lain.

Monday, 23 February 2015

Cara download jurnal berbayar secara gratis

Mungkin teman-teman mahasiswa seringkali direpotkan dalam mencari tugas-tugas berupa jurnal. Kebanyakan jurnal "bagus" justru berbayar dan kita jadi sulit untuk mendapatkan jurnal tersebut. Alangkah beruntungnya jika di perpustakaan kampus Anda menyediakan langganan jurnal berbayar tersebut, biasanya ini ada di universitas-universitas besar. Namun, bagaimana dengan mahasiswa yang kampusnya tidak menyediakan layanan tersebut?
Nah, pada kesempatan ini saya akan coba membagi tips kepada teman-teman semua untuk mendapatkan jurnal berbayar yang diinginkan tersebut.

Cara pertama, searching di google dengan mengetikkan judul jurnal ditambah akhiran ".pdf".
Misal, judul jurnalnya adalah "neuroprotection in glaucoma" menjadi "neuroprotection in glaucoma.pdf"
Jika Anda beruntung maka jurnal tersebut akan muncul dalam bentuk .pdf pada layanan search engine google. Perlu diperhatikan disini, saya hanya menyarankan menggunakan google dan tidak menjamin hasilnya akan sama jika Anda menggunakan search engine lainnya, seperti bing, ask dan lainnya.

Atau cara kedua jika dengan google Anda masih belum bisa menemukan jurnal tersebut secara gratis maka carilah login username dan password milik orang berhati baik yang mau membagikannya di internet. Bingung?
Jadi, misal Anda menginginkan sebuah jurnal di Wiley online library, maka Anda harus login terlebih dahulu untuk men-download-nya. Namun, bagaimana jika tidak memiliki account di Wiley yang harus membayar itu?
Anda hanya perlu searching "wiley login password free" atau "wiley username password free". Perlu diperhatikan disini bahwa Anda harus segera log out setelah memanfaatkan account gratis ini agar account ini tidak terblokir. Setidaknya, ini cara kita untuk berterima kasih pada sang penyedia account secara cuma-cuma ini.

Dan, cara terakhir adalah melalui sebuah website yang beralamat di "http://gen.lib.rus.ec/scimag"
Setelah Anda membuka situs ini, masukkan nomor doi yang dimiliki setiap jurnal pada kolom doi, kemudian klik tombol search.Kemudian akan muncul jurnal yang diinginkan dan Anda tinggal klik untuk men-download-nya.

Misal, saya ingin mencari sebuah jurnal yang berjudul "Factors Affecting Visual Acuity after Cataract Surgery in Patients with Retinitis Pigmentosa."
Saya menemukan jurnal ini di NCBI namun tidak menemukan jurnal dalam bentuk full-text di google.
Maka, saya membuka situs libgen dan memasukkan nomor doi jurnal tersebut, klik tombol search. (Nomor doi yang di-highlight kuning pada gambar contoh.)

Muncullah tampilan seperti berikut.


Kemudian, klik link nomor doi yang berwarna biru (ditunjuk panah merah pada gambar contoh). File jurnal berbentuk pdf akan segera ter-download.

Menurut pengalaman saya, tidak semua jurnal dapat diakses melalui situs ini khususnya jurnal-jurnal terbaru. (Misal, jurnal yang baru terbit bulan ini tentu saja belum bisa diunduh melalui situs ini, minimal berjarak sebulan hingga setahun dari pertama kali jurnal tersebut terbit.)

Selamat mencoba.

Mohon cantumkan sumber jika Anda copas artikel ini. Terima kasih.